Producenci
Bestsellery
Grzybnia Borowik szlachetny
Grzybnia Borowik szlachetny

27,90 zł

szt.
Grzybnia Kurka -  Pieprznik jadalny
Grzybnia Kurka - Pieprznik jadalny

27,90 zł

szt.
Grzybnia Podgrzybek brunatny
Grzybnia Podgrzybek brunatny

27,90 zł

szt.
Grzybnia Borowik sosnowy
Grzybnia Borowik sosnowy

27,90 zł

szt.
Promocje
Mikoryza Winogrona
Mikoryza Winogrona

45,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 49,90 zł
szt.
Grzybnia Trufla Letnia
Grzybnia Trufla Letnia

29,90 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 29,90 zł
szt.
Żywa Grzybnia Mikoryzowa dla Borówek i Wrzosowatych 250ml
Żywa Grzybnia Mikoryzowa dla Borówek i Wrzosowatych 250ml

52,00 zł

Cena regularna: 57,90 zł

Najniższa cena: 57,90 zł
szt.
Mikoryza Rododendrony Wrzosy
Mikoryza Rododendrony Wrzosy

54,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 59,90 zł
szt.
Darmowa dostawa

 

1. DARMOWA DOSTAWA

Akcją promocyjną objęte są wszystkie zamówienia, dla których forma dostawy Paczka w Ruchu dostępna jest w koszyku. Oferta dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski. Promocja dotyczy wyłącznie płatności w formie przedpłaty ( przelew, karta ). Nie dotyczy pobrania.

2. Jak skorzystać z akcji DARMOWA DOSTAWA? 

Aby skorzystać z darmowej dostawy jako formę wysyłki należy wybrać PACZKĘ W RUCHU.

3. Których kategorii produktów dotyczy akcja DARMOWA DOSTAWA

Akcja dotyczy produktów z kategorii: Grzybnia Jadalne Grzyby Leśne, Grzybnia do usuwania pni drzew, Żywa grzybnia mikoryzowa, Mikoryza do ogrodu.

4. Dla której kategorii produktów akcja DARMOWA DOSTAWA nie jest dostępna

Akcja DARMOWA DOSTAWA nie jest dostępna jedynie dla kategorii: Grzybnie Grzybów Uprawnych

 


 

REGULAMIN AKCJI „DARMOWA DOSTAWA”

(zwany dalej „Regulaminem”)

z dnia 08 lipca 2019 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod hasłem „DARMOWA DOSTAWA” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest Herox Kamila Jachimowicz z siedzibą Sierpin 24 A 82-300 Elbląg, prowadząca Sklep Internetowy www.grzybnie.pl

2. Sklep Internetowy grzybnie.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub usług), umożliwiającą użytkownikom zapoznanie się z ofertą Sklepu grzybnie.pl, jak również zamieszczanie opinii na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Organizator jako Usługodawca udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 08 lipca 2019 r. od godziny 12:00 do 30 września 2019 r. do godz. 23:59.

3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym grzybnie.pl

§3 Uczestnicy Akcji promocyjnej

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na złożenie Zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

§4 Zasady Akcji promocyjnej

1. Akcją promocyjną objęte są zamówienia Uczestnika na produkty z kategorii Grzybnia Jadalne Grzyby leśne, Grzybnia do usuwania pni drzew, Żywa grzybnia mikoryzowa, Mikoryza do ogrodu, złożone w Sklepie Internetowym grzybnie.pl, z dostawą do domu (zwane dalej „Zamówieniami”).

2. Akcją promocyjną nie są objęte produkty z kategorii Grzybnia Grzybów Uprawnych

3. Uczestnik, który złożył Zamówienie nie będzie obciążany kosztami dostawy.

4. Uczestnik dokonując Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 powyżej niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w Akcji promocyjnej.

5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów dostawy obowiązujących przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej.

6. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi.

§5 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Zamówienia w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§6 Reklamacje i wymiana towarów

Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem Sklepu Internetowego (e-mail: grzybnie.pl@gmail.com) z tematem wiadomości "Reklamacja – DARMOWA DOSTAWA ” lub pod numerem Infolinii w dniu powszednie w godzinach 8:00 – 16:00: - pod numerem: 519 109 209. Reklamacje powinny zawierać dopisek „DARMOWA DOSTAWA” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora mailem wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. Reklamacje dotyczące towarów i usług.

5. Uczestnikowi, który złożył Zamówienie w Sklepie Internetowym grzybnie.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.

6. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „DARMOWA DOSTAWA” po zaakceptowaniu udziału w akcji promocyjnej, na podstawie przesłanki realizacji umowy, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. b RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „DARMOWA DOSTAWA”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „DARMOWA DOSTAWA”, zgodnie z art. 28 RODO.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „DARMOWA DOSTAWA” przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej.

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji promocyjnej „DARMOWA DOSTAWA” dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego grzybnie.pl

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie grzybnie.pl

7. Regulamin obowiązuje od dnia 04 lipca 2019 r.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 519 109 209

Email: biuro@grzybnie.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl